Bu programın amacı; kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe sürecindeki tüm faaliyetlerin çağdaş piyasa ve rekabet koşullarına uygun eğitim, bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojik donanımla yerine getirilmesini destekleyecek Muhasebe Meslek Elemanı yetiştirmek ve gerekli iş gücü desteğini piyasa beklentileri çerçevesinde karşılamaktır.

Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışacak Muhasebe Meslek Elemanında bulunması gereken kişisel özellikler, matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusunun güçlü olmasıdır.

Programımız bünyesinde, birinci yılda, muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci yıl ise muhasebe belgelerini tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini nasıl olabileceği konularını öğretmektedir. Ek olarak, ikinci derece yöneticilik bilgileri ve becerileri kazandırılmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu kurum ve kuruluşlarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinde muhasebe ara elemanı olarak çalışabilmektedirler. Yine özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında alt kademe yönetici olarak da görev yapabilmektedirler. Ayrıca lisans eğitimlerini tamamlamaları ön şartı ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamlamaları halinde, yapılacak yeterlilik sınavını geçerek “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” belgesini alıp, kendi adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe Bilgi Sistemleri,Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans